مزاياي گازسوز نمودن خودروها

الف - آلودگي كمتر گازهاي خروجي اگزوز (عدم وجود سرب ودي اكسيد گوگرد وكاهش ميزان ساير مواد آلوده كننده ) .

ب - نرم كاركردن موتور به واسطه مخلوط يكنواخت سوخت وهوا ودرنتيجه ارتعاش وسروصداي كمترآن.

ج - عمر طولاني تر موتور به علت عدم وجود رسوبات كربن و ضربه هاي ملايم تر ناشي از انفجار مخلوط گاز نسبت به مخلوط بنزين عمر موتورهاي گاز مایع سوز دو تا سه برابر بيش از موتورهاي بنزيني يا گازوئيلي است..

د - صرفه اقتصادي به علت قيمت كمترسوخت گازمايع نسبت به بنزين.

هـ - ايمني اينگونه سيستمها به علت بررسي هاي مستمر وتحقيقات دامنه دار كشورهاي پيشرو در اين امر و پيش بيني انواع تدابير ايمني حتي از سيستمهاي متعارف بنزيني نيز بيشتر ميباشد.

و - کاهش هزینه تعمیرات خودروها به دلیل پیچیدگی کمترسیستم گاز سوز نسبت به بنزینی

ز - توانایی مصرف سوخت دیگر در صورت کمبود تامین یکی از سوختها در منطقه

مطالب مرتبط : کیت CNG - کیت LPG

  
صفحه اصلی | تماس باما | پشتیبانی | درباره ما

Copyright © 2013 by KOSAR Group | Created By Haniyeh Fatholahi